top of page

Anner Leeder

Dat du mien Leewsten büst

 

Dat du mien Leewsten büst,
dat du wol weeßt!
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht,
segg, wo du heeßt.
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht,
segg, wo du heeßt.

 

Kumm du üm Middernacht,
kumm du Klock een!
Vader slöppt, Mudder slöppt,
ick slap alleen.
Vader slöppt...

Klopp an de Kammerdör,
fat an de Klink!
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind.

 

Kümmt denn de Morgenstern,
kreiht de oll Hahn,
Leewster mien, Leewster mien,
denn mötst du gahn.

 

Sachten den Gang henlang,
lies mit de Klink!
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind

Gistern Abend wier Vedder Michel dor

Gistern Abend wier Vedder Michel dor

 

Gistern Abend wier Vedder Michel dor,
Vedder Michel wier gistern Abend dor.
Gistern Abend wier Vedder Michel dor,
Vedder Michel,de wier dor.
He föt de Deern woll an dat Kinn,
herrjeh, wat harr he in sien'n Sinn?
Gistern Abend wier Vedder Michel dor,
Vedder Michel,de wier dor.

 

Gistern Abend...
He föt de Deern woll an de Hand,
huch herrjeh, dat wier scharmant.
Gistern Abend...

Gistern Abend...
He nehm de Deern woll in den Arm,
huch herrjeh, wat gäw't för'n Larm.
Gistern Abend...

Gistern Abend...
He föt de Deern woll an dat Been,
huch herrjeh, wat wier dat schön!
Gistern Abend...

Gah von mi

Gah von mi
                                                         

Gah von mi, gah von mi, ick mag di nich sehn,
kumm tau mi, kumm tau mi, ick bün so alleen.
Rudirallallalla, rudirallallalla,
ick heww eenen annern, un de danzt so schön.

Lütt Anna

Lütt Anna

 

 

Lütt Anna Susanna,
nu kumm doch mal her,
ick will wat vertellen,
dat geföllt di ok sehr.
Nu kumm doch mal her,
nu kumm doch mal her,
ick will wat vertellen,
dat geföllt di ok sehr.

Lütt Heinrich, mien Heinrich,
ick kam nich to di,
ick danz mit de Dierns,
dat geföllt nu mal mi.
Ick kam nich to di,
ick kam nich to di,
ick danz mit de Dierns,
dat geföllt nu mal mi.

In eenen Hiering...

In eenen Hiering...

In eenen Hiering, dick un stramm,
ssst-da-da, tirallalla,
de up den Meeresbodden swamm,
ssst-da-da, tirallalla,
verleewte sick, oh Wunner,
'ne olle Flunner, 'ne olle Flunner,
verleewte sick, oh Wunner,

'ne olle Flunner.

 De Hiering sprak:"Du büst verrückt,
 ssst-da-da, tirallalla,
du büst mi väl to plattgedrückt!
ssst-da-da ...
Rutsch mi den Puckel runner,
du olle Flunner, du olle Flunner!
Rutsch mi den Puckel runner,
du olle Flunner!"

Dor swamm de Flunner up den Grund,
wo se een grotes Goldstück fund,
een Goldstück von teihn Rubel,
oh, wecker Jubel, oh, wecker Jubel!
Een Goldstück von teihn Rubel,
oh, wecker Jubel!

Nu wier de olle Flunner riek,
dor nähm de Hiering ehr sogliek,
denn so een oller Harung,
de hett Erfahrung, de hett Erfahrung.
Denn so een oller Harung,
de hett Erfahrung!

AN02343_.gif
Wenn de Pott awer nu een Loch hett...

Wenn de Pott awer nu een Loch hett...

 

                                         

Wenn de Pott awer nu een Loch hett,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
Stopp et to, leewe, leewe Liese,
leewe Liese, stopp et to!

 

Womit sall ick et awer tostoppen,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
Mit Stroh, leewe, leewe Liese,
leewe Liese, mit Stroh!

Wenn dat Stroh awer nu to lang is,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
Hau wat af, leewe, leewe Liese,
leewe Liese, hau wat af!

 

Womit sall ick et awer afhaugen,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
Mit 'n Biel, leewe. leewe Liese,
leewe Liese, mit 'n Biel!

 

Wenn dat Biel awer nu to stump is,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
Mak et scharp, leewe, leewe Liese,
leewe Liese, mak et scharp!

Womit sall ick et awer scharp maken,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
Mit 'n Steen, leewe, leewe Liese,
leewe Liese, mit 'n Steen!

 

Wenn de Steen awer nu to drög is,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
Mak 'n natt, leewe, leewe Liese,
leewe Liese, mak 'n natt!

 

Womit sall ick 'n awer natt maken,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
Mit Water, leewe, leewe Liese,
leewe Liese, mit Water!

 

Wo in sall ick dat Water halen,
leewer Heinrich, leewer Heinrich?
In'n Pott, leewe, leewe Liese,
leewe Liese, in 'n Pott!

Wenn de Pott awer nu 'n Loch hett,
leewer Heinrich, leewer Heinrich...
Lat et sien, dumme, dumme Liese,
dumme Liese, lat 't sien!

Kartüffelkruut is grön

Kartüffelkruut is grön

Kartüffelkruut is grön
Röben sünd all riep,
un denn kümmt de kolle Winter
un ick stah ja so alleen.
Mit de Fiedel, mit de Fläut in de Einsamkeit,
wenn de Pott mit de Grütt hinnern Aben steiht,
wenn Karlin mit mi den Walzer schüfft
un oll Schultsch de Köh ruut drifft.

Sünd de Röben riep,
sünd de Röben riep,
ach, denn kümmt de kolle Winter
un ick stah ja so alleen.
Mit de Fiedel, mit de Fläut...

Ach, harr ick een Wief,
ach, harr ick een Wief,
ach, ick olle, olle Stümper.
Mit de Fiedel...

Herrn Pastor sien Kauh

Herrn Pastor sien Kauh

 

 

Kennt ji all dat niege Leed, 
niege Leed, niege Leed,
dat dat ganze Dörp all weet
von Herrn Pastor sien Kauh?
Hei, sing man tau, sing man tau
von Herrn Pastor sien Kauh, jau, jau,
sing man tau, sing man tau 
von Herrn Pastor sien Kauh.

Ostern wier se dick un drall, 
dick un drall, dick un drall,
Pingsten leeg se dot in'n Stall,
Herrn Pastor sien Kauh.
Hei, sing man tau ...

As se wier in Stücken snäden,
hett dat ganze Dörp wat krägen.

De Slachter arbeit' muskenstill,
he snitt sick, wo un wat he will.

De Nahwersch lickt sick all dat Muul,
all Nahwerschen sünd reinweg dull.

Nahwers Jung steeg oewer'n Tuun,
kreeg 'n Stück von de Kalduun.

 

Ok de Knecht sihr freugt sick hett,
he kreeg dat ganze Plückenfett.

Un de Köster Dümelang,
de kreeg den Steert as Glockenstrang.

Un as he wull nah 't Kirch henlopen,
dor pedd't he jüst in'n groten Hopen.

 

Un de dörpsche Füerwehr
de kreeg 'n Pott vull Wagensmeer.

 

Un de olle Dörpkapell,
de kreeg 'n nieges Trummelfell.

 

De Magd, de harr keen rein't Geweten,
se hett 'n Stück von 'n Titt afbäten.

 

Un dat lütte Kinnermäken
kreeg dat Stück, wo 't Kalw insäten.

Un de Nahwersch Siedensnur,
de kreeg 'n niegen Pompadour.

 

Un de olle Inglisch- Miss,
de kreeg 'n nieges Tähngebiss.

Un de Schoster, Kösters Vedder
kreeg 'n nieges Schörtenledder.

 

Un de niege Dörpschandarm
kreeg den vullen Achterdarm.

Ok Schriewer Meier kreeg noch wat,
he wull een Uhr as Dintenfatt.

De Nachtwächter steiht ok noch buten,
he brukt 'n nieges Huurn to'n Tuten.

 

De Katt leeg up'n Gatensteen,
se harr dat halwe Achterbeen.

 

De Hund, de sprüng woll oewern Graben,
he harr den ganzen Panz in 'n Magen.

 

Schleswig- Holstein, meerumslungen,
hannelt nu mit Ossentungen.

 

De Meckelbörger let't nich slapen,
se setten den Kopp in't Lanneswappen.

 

De Seel', de steeg den Häwen tau,
dat wier ja 'ne Pastorenkauh.

 

Doch dat Leed is man ierst half,
denn in 'n Stall steiht noch dat Kalw.

 

Un nu kümmt dat Allerbest:
De Kauh, dat is 'n Ossen wäst!

 

 
Hier sünd noch poor Strophen:

 

Un de Dörpschult Nägenklok
kreeg een nieges Anschriewbook.

Den Brägen, wo de Klok in seten,
kreeg een dummen Kierl to freten.

Un de dralle Neih- Kathrin
kreeg den Kopp as Neihmaschin.

Un de Fischer, ok nich oewel,
bekeem de Huut för Waterstäwel.

De Wittfru in den swarten Rock,
de kreeg 'n niegen Eierstock.

Un de olle Dörpscholliehrer
kreeg 'n Hauf as Breifbeswerer.

Den Bandworm, de in 'n Liew hett seten,
nehm de Snieder sick to 'n Meten.

Un de Förster, Jochen Bung,
hüng sick in den Rook de Tung.

Un de niege jungsche Liehrer
kreeg dat grote fette Ürer...


Disse niegen Strophen hett mi Astrid tomailt.

Välen Dank!

 

Jochen Sleef, de Trainsuldat,
kreeg een Putt vull Mulsalat.

 

Un de Deenstmagd Emma Krück
kreeg de Mul- un Klauensük.

 

Uns Liehrer wull na Karken gahn,
dor is he in de Schiet henschlaan.

bottom of page